Povinné informace | Zastupitelstvo obce | Czech Point | Odpady | Rozpočet | Vyhlášky |

Obec Heřmánky

1. Oficiální název:

Obec Heřmánky

2. Důvod a způsob založení:

Obcí je podle zákona č.. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, obec ve které do počátku účinnosti tohoto zákona působil městský národní výbor.

 • jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající,
 • má vlastní majetek a finanční zdroje; hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem,
 • vydává potvrzení a vyhotovuje zprávy pro potřeby fyzických a právnických osob, jen stanoví-li tak obecně závazný předpis
 • spravuje své záležitosti samostatně; při výkonu samostatné působnosti se řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. K plnění svých úkolů může město vydávat pro svůj územní obvod obecně závazné vyhlášky.

3. Organizační struktura:

Zastupitelstvo obce

Rada obce – funkci rady vykonává starosta obce.

Výbory obce:

Jméno Funkce Výbor
Bc. Jiří Březa předseda Kontrolní výbor
Kukuricášová Jiřina člen Kontrolní výbor
Chovancová Marcela člen Kontrolní výbor
Štěpánková Nikol předseda Finanční výbor
Műnsterová Andrea člen Finanční výbor
Březová Ivana člen Finanční výbor

 

4. Kontaktní spojení:

Korespondenci a dotazy směřujte na:
Obecní úřad Heřmánky
Bc. Roman Műnster
Heřmánky 282
742 35 Heřmánky
Česká republika (CZ)
tel: 556 748 046
http://www.obec-hermanky.cz
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IDDS: 9gkaxma

5. Bankovní spojení:

 • Komerční banka, a.s., pobočka Odry
 • č.ú.: 23122801/0100
 • Česká národní banka, pobočka Ostrava
 • č.ú.: 94-5717801/0710

6. Identifikační údaj IČO:

 • IČO: 00600768

7. Identifikační údaj DIČ:

 • Organizace není plátce DPH.

8. Rozpočet v tomto roce: Najdete zde

9. Žádosti o informace:

 • Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

10. Příjem žádostí a další podání:

 • V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
 • V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
  - komu je žádost určena,
  - jaká konkrétní informace je požadována,
  - kdo žádost podává.
 • Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.
 • Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
  - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
 • Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.
 • Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.
 • Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.
 • Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.
 • Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

 

11. Opravné prostředky:

 • Způsob odvolání a jeho obsah:
  - odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
  - odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.
 • O odvolání rozhoduje:
  - obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
  - okresní úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
 • O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

12. Formuláře:

 • Typizované formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě, ostatní formuláře jsou k dispozici ke stažení v rubrice úřední deska.

13. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací:  Najdete zde

14.Nejdůležitější předpisy: Najdete zde

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Položka Sazba
průměrná hodinová mzda odbor. zaměst. za tř. 4 až 7 43,60 Kč
průměrná hodinová mzda odbor. zaměst. za tř. 8 až 10 88,80 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny(formát A4) jednostraně/oboustraně 2,00 Kč/3,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A3) jednostraně/oboustraně 3,00 Kč/4,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny barevně formát A4/A3 10,00 Kč/19,00 Kč
Veřejný Internet - zdarma - poplatek za energie a amortizaci 10 Kč/h
telefonní spojení dle tarifů O2
poštovné a jiné poplatky dle tarifů České pošty

 

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: Naleznete zde

17. Seznam organizací zřizovaných obcí:

 • Zásahová jednotka hasičů JPO5  Heřmánky

18. Zpracování osobních údajů OÚ:

Obec zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý občan má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ u dozorového úřadu.

Správce OÚ: Obec Heřmánky, sídlo: Heřmánky 282, 742 35, IČ: 00600768, DS: 9gkaxma, telefon: 556 748 046, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pověřenec pro OÚ: Tomáš Bíbrlík, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 777 698 876, úřední dny: Pondělí až Pátek – 8:00 až 16:00