Povinné informace | Zastupitelstvo obce | Czech Point | Odpady | Rozpočet | Vyhlášky |

Obec Heřmánky

1. Oficiální název:

Obec Heřmánky

2. Důvod a způsob založení:

Obcí je podle zákona č.. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, obec ve které do počátku účinnosti tohoto zákona působil městský národní výbor.

 • jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající,
 • má vlastní majetek a finanční zdroje; hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem,
 • vydává potvrzení a vyhotovuje zprávy pro potřeby fyzických a právnických osob, jen stanoví-li tak obecně závazný předpis
 • spravuje své záležitosti samostatně; při výkonu samostatné působnosti se řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. K plnění svých úkolů může město vydávat pro svůj územní obvod obecně závazné vyhlášky.

3. Organizační struktura:

Zastupitelstvo obce

Rada obce – funkci rady vykonává starosta obce.

Výbory obce:

Jméno Funkce Výbor
Bc. Jiří Březa předseda Kontrolní výbor
Chovancová Marcela člen Kontrolní výbor
     
Štěpánková Nikol předseda Finanční výbor
Műnsterová Andrea člen Finanční výbor
     

 

4. Kontaktní spojení:

Korespondenci a dotazy směřujte na:
Obecní úřad Heřmánky
Bc. Roman Műnster
Heřmánky 282
742 35 Heřmánky
Česká republika (CZ)
tel: 556 748 046
http://www.obec-hermanky.cz
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IDDS: 9gkaxma

5. Bankovní spojení:

 • Komerční banka, a.s., pobočka Odry
 • č.ú.: 23122801/0100
 • Česká národní banka, pobočka Ostrava
 • č.ú.: 94-5717801/0710

6. Identifikační údaj IČO:

 • IČO: 00600768

7. Identifikační údaj DIČ:

 • Organizace není plátce DPH.

8. Rozpočet v tomto roce: Najdete zde

9. Žádosti o informace:

 • Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

10. Příjem žádostí a další podání:

 • V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
 • V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
  - komu je žádost určena,
  - jaká konkrétní informace je požadována,
  - kdo žádost podává.
 • Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.
 • Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
  - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
 • Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.
 • Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.
 • Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.
 • Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.
 • Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

 

11. Opravné prostředky:

 • Způsob odvolání a jeho obsah:
  - odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
  - odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.
 • O odvolání rozhoduje:
  - obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
  - okresní úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
 • O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

12. Formuláře:

 • Typizované formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě, ostatní formuláře jsou k dispozici ke stažení v rubrice úřední deska.

13. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací:  Najdete zde

14.Nejdůležitější předpisy: Najdete zde

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Položka Sazba
průměrná hodinová mzda odbor. zaměst. za tř. 4 až 7 43,60 Kč
průměrná hodinová mzda odbor. zaměst. za tř. 8 až 10 88,80 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny(formát A4) jednostraně/oboustraně 2,00 Kč/3,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A3) jednostraně/oboustraně 3,00 Kč/4,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny barevně formát A4/A3 10,00 Kč/19,00 Kč
Veřejný Internet - zdarma - poplatek za energie a amortizaci 10 Kč/h
telefonní spojení dle tarifů O2
poštovné a jiné poplatky dle tarifů České pošty

 

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: Naleznete zde

17. Seznam organizací zřizovaných obcí:

 • Zásahová jednotka hasičů JPO5  Heřmánky

18. Zpracování osobních údajů OÚ:

Obec zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý občan má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ u dozorového úřadu.

Správce OÚ: Obec Heřmánky, sídlo: Heřmánky 282, 742 35, IČ: 00600768, DS: 9gkaxma, telefon: 556 748 046, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pověřenec pro OÚ: Tomáš Bíbrlík, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 777 698 876, úřední dny: Pondělí až Pátek – 8:00 až 16:00

Zásady ochrany osobních údajů - PDF